Search

Contact

หน้าหลัก สสจ.

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เลขที่ 129 ถนนขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000

tel : 053-611-549

Fax : 053-611-322

e-mail : pharmhs@hotmail.com