แสดง 1 ถึง 10 จาก 143 ผลลัพธ์
#รายละเอียด
1สรุปสาระสำคัญและรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) กรณีโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 และ กรณีหมอกควันไฟป่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 3/2563 วันพุธ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สสจ.แม่ฮ่องสอน
2ไฟล์การประชุมจัดทำ OKR จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สสจ.แม่ฮ่องสอน วันพุธ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
3สรุปสาระสำคัญและรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) กรณี โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2/2563 วันพุธ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.00 – 16.30 น.
4กระทรวงดิจิทัลฯ+สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย จัดอบรมสัมมนาวิชาการ Healthcare Techonology Summit 2020 วันที่ 20-23 เมย.63 ณ รร.เซ็นทราศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ รายละเอียดตามไฟล์แนบ
5สรุปสาระสำคัญและรายงานการประชุม หัวหน้ากลุ่มงาน สสจ.แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563
6รายงานเศรษฐกิจการคลัง (รายไตรมาส) จ.แม่ฮ่องสอน https://sl.moph.go.th/w4CaQI1a
7รายงานการประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน สสจ.แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันพุธ ที่ 25 ธันวาคม 2562
8สรุปสาระสำคัญการประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน สสจ.แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562
9แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2563
10สรุปสาระสำคัญและรายงานการประชุม หัวหน้ากลุ่มงาน สสจ.แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันจันทร์ ที่ 2 ธันวาคม 2562

แสดง 1 ถึง 10 จาก 75 ผลลัพธ์
#รายละเอียด
1ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิณสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
2รับสมัครข้าราชการเพื่อสรรหาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนปาย
3ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับกลุ่มพัฒนาบุคลากร โควตาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน
4ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
5ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
6ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา 2563 กลุ่มพัฒนาบุคลากร
7ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา 2563 (การรับตรงจากพื้นที่)
8รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่ง นายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
9ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
10ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน) และตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)

แสดง 1 ถึง 10 จาก 113 ผลลัพธ์
#รายละเอียด
1ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2ซ่อมแซมกล่องเกเบี้ยนป้องกันตลิ่งยาว 192 เมตร หรือมีจำนวนกล่องเกเบี้ยนบรรจุหินใหญ่ไม่น้อยกว่า 826 กล่อง ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพซอ ตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
3ประกาศ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคา e-bidding
4เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ
5ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด โรงพยาบาลปาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
6ประกาศ จ้างเหมาบริการทำความสะอาด โรงพยาบาลปาย ประจำปีงบประมาณ 2563
7ประกาศแผน การจ้างเหมาทำความสะอาด โรงพยาบาลปาย ปีงบประมาณ 2563
8ประกาศผู้ชนะ จ้างขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ ประจำปีงบประมาณ 2563
9ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการเครื่องรับส่งวิทยุชนิดประจำที่ ขนาดกำลังส่ง ๕๐ วัตต์ขึ้นไป พร้อมระบบโซล่าเซลล์
10ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๒๕ ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แสดง 1 ถึง 10 จาก 30 ผลลัพธ์
#รายละเอียด
1EB 17 หน่วยงานมีการกำหนด มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
2EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
3EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฯ
4EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัิตงานฯ
5EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานฯ
6EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้
7EB 9. ข้อ 1.10 อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข https://sl.moph.go.th/WX53VFC
8EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
9EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี
10EB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงานฯ

แสดง 1 ถึง 10 จาก 13 ผลลัพธ์
#รายละเอียด
1เอกสารสรุปตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ_จ.แม่ฮ่องสอน_รอบที่2_ปีงบประมาณ2562
2สรุปคำแนะนำ/ข้อสั่งการของผู้ตรวจราชการฯ ครั้งที่ 2/2562 และ แบบรายงานข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข (ตก.3)
3สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 1 ประจำปี 2562 เขตสุขภาพที่ 1 วันที่ 25 มกราคม 2562 ณ อาคาร ศว. โรงพยาบาลศรีสังวาลย์
4เอกสารตรวจราชรอบที่1/2562_ไฟล์นำเสนอ สสจ. และ รพ.ศรีสังวาลย์ ณ อาคาร ศว. วันที่ 23 มกราคม 2562
5รายละเอียดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 20 ปี กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 และแบบฟอร์มรายงาน
6ไฟล์นำเสนอสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปี 2561 เขตสุขภาพที่ 1
7สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 1 ประจำปี 2561 เขตสุขภาพที่ 1
8สไลด์ นำเสนอผู้นิเทศ สรุปตรวจราชการรอบที่ 1 วันที่ 9 มีนาคม 2561
9เอกสารตรวจราชรอบที่1_ไฟล์นำเสนอ สสจ. และ รพ.ศรีสังวาลย์
10แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัดปีงบประมาณ 2561 ( 80 ตัวชี้วัด)


โปรแกรมออนไลน์

200x100
200x100
200x100
200x100
200x100
200x100
200x100
200x100
200x100
200x100
200x100
200x100


ระบบสารบัญออนไลน์