ภาพกิจกรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน

แสดง 1 ถึง 10 จาก 126 ผลลัพธ์
#รายละเอียด
1รายงานการประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน สสจ.แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 8/2562 วันอังคาร ที่ 27 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม สสจ.แม่ฮ่องสอน ชั้น 3
2สรุปสาระสำคัญการประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน สสจ.แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันอังคาร ที่ 27 สิงหาคม 2562
3เอกสารสรุปสาระสำคัญปรับแผนยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2560-2564
4ไฟล์นำเสนอสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2/2562 เขตสุขภาพที่ 1
5รายงานการประชุม และ สรุปสาระสำคัญการประชุม หัวหน้ากลุ่มงาน สสจ.แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562
6ข้อมูล จปฐ และ กชช.2 ค (ลทบ.เข้าใช้งาน http://ebmn.cdd.go.th/#/regis)
7คู่มือการใช้ภาษา ไทย-อังกฤษ-เมียนมา-กัมพูชา สำหรับบุคลากรสาธารณสุข โดยสำนักบริหารการสาธารณสุข พิมพ์ครั้งที่ 3 พค.59 https://sl.moph.go.th/TLLuC6q7
8ผลการคัดเลือก คกก.สาธารณสุขจังหวัด ตาม พรบ.สาธารณสุข ปี 2535
9เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนยุทธศาสตร์ ปี2560 - 2564 ณ ห้องประชุมอาคาร ศว โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ วันที่ 9 ก.ค. 2562
10รายงานการประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน สสจ.แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันจันทร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2562

แสดง 1 ถึง 10 จาก 53 ผลลัพธ์
#รายละเอียด
1รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเลื่อนระดับในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน
2ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯในการคัดเลือกแต่งตั้งรักษาราชการแทน สสอ.ปางมะผ้า
3ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุ แต่งตั้งในตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
4ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
5การคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
6ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ พนักงานจ้างเหมาฯ แพทย์แผนไทย
7ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ (แพทย์แผนไทย) สสจ.มส.
8ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
9รับสมัครคัเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงดำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
10ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ ตำแหน่งรองนพ.สสจ.มส. ด้านบริหาร/หน.กง.

แสดง 1 ถึง 10 จาก 105 ผลลัพธ์
#รายละเอียด
1ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการเครื่องรับส่งวิทยุชนิดประจำที่ ขนาดกำลังส่ง ๕๐ วัตต์ขึ้นไป พร้อมระบบโซล่าเซลล์
2ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๒๕ ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 200 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4ประกาศ จ้างขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5ประกาศ จัดซื้อ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการเครื่องรับส่งวิทยุชนิดประจำที่ขนาดกำลังส่ง ๕๐ วัตต์ขึ้นไป พร้อมระบบโซล่าเซลล์
6ประกาศ จัดซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ขนาดไม่ต่ำกว่า 125 ซีซี ปีงบประมาณ 2562
7ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ขนาดไม่ต่ำกว่า 125 ซีซี
8ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๒๐๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9เผยแพร่ข้อมูลแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1) รอบเดือน มิถุนายน 62 - กรกฎาคม 62
10เผยแพร่รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 62 ประจำเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2562

แสดง 1 ถึง 10 จาก 31 ผลลัพธ์
#รายละเอียด
1รายงานผลการกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางฯ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
2รายงานผลการกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางฯ ประจำเดือน เมษายน 2562
3รายงานผลการกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางฯ ประจำเดือน มีนาคม 2562
4รายงานผลการกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
5รายงานผลการกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางฯ ประจำเดือน มกราคม 2562
6รายงานผลการกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางฯ ประจำเดือน ธันวาคม 2561
7รายงานผลการกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
8รายงานผลการกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางฯ ประจำเดือน ตุลาคม 2561
9รายงานสรุปผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562
10รายงานผลการกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางฯ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

แสดง 1 ถึง 10 จาก 13 ผลลัพธ์
#รายละเอียด
1เอกสารสรุปตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ_จ.แม่ฮ่องสอน_รอบที่2_ปีงบประมาณ2562
2สรุปคำแนะนำ/ข้อสั่งการของผู้ตรวจราชการฯ ครั้งที่ 2/2562 และ แบบรายงานข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข (ตก.3)
3สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 1 ประจำปี 2562 เขตสุขภาพที่ 1 วันที่ 25 มกราคม 2562 ณ อาคาร ศว. โรงพยาบาลศรีสังวาลย์
4เอกสารตรวจราชรอบที่1/2562_ไฟล์นำเสนอ สสจ. และ รพ.ศรีสังวาลย์ ณ อาคาร ศว. วันที่ 23 มกราคม 2562
5รายละเอียดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 20 ปี กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 และแบบฟอร์มรายงาน
6ไฟล์นำเสนอสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปี 2561 เขตสุขภาพที่ 1
7สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 1 ประจำปี 2561 เขตสุขภาพที่ 1
8สไลด์ นำเสนอผู้นิเทศ สรุปตรวจราชการรอบที่ 1 วันที่ 9 มีนาคม 2561
9เอกสารตรวจราชรอบที่1_ไฟล์นำเสนอ สสจ. และ รพ.ศรีสังวาลย์
10แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัดปีงบประมาณ 2561 ( 80 ตัวชี้วัด)


โปรแกรมออนไลน์

200x100
200x100
200x100
200x100
200x100
200x100
200x100
200x100
200x100
200x100
200x100
200x100


ระบบสารบัญออนไลน์