กลุ่มงานกลุ่มงานพัฒนายุทธ์ศาสตร์
หัวข้อข่าวข่าวประชาสัมพันธ์
รายละเอียดขอเชิญส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ปีที่ 4 ฉบับ ที่ 2
หนังสือ (นามสกุลไฟล์ pdf,doc,docx,xls,xlsx)
เอกสารประกอบ (จำนวนไม่เกิน 20 ไฟล์ นามสกุลไฟล์ pdf,doc,docx,xls,xlsx)